Política de privacitat

1. INTRODUCCIÓ

NOM: ASSOCIACIÓ CORNELLÀ EMPRESARIAL
NIF: G05336490
ADREÇA: Tirso de Molina, nº36. Cornellà de Llobregat 08940.
CONTACTE: cornellaempresarial@gmail.com

En endavant el RESPONSALBE és responsable d’aquest web mitjançant el què posa disposició dels USUARIS el present document per donar compliment amb allò disposat a la llei 34/2002, d’11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Informació y del Comercio Electrónico” (LSSICE), i per informar a tots els usuaris de les condicions d’ús del Web.

En tot cas, la utilització d’aquest WEB està sotmesa a tots els avisos, reglaments d’ús, instruccions i qualsevol altre condició particular continguts al WEB, els quals seran informats degudament i es deuran complir per l’Usuari.

La utilització del Web estableix la condició d’usuari del Web (d’ara endavant, USUARI) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal i de privacitat a la versió publicada pel RESPONSABLE en el moment mateix que l’USUARI accedeix al WEB.

Els RESPONSABLES es reserven el dret, en qualsevol moment de completar, modificar o substituir el present Avís Legal i de Privacitat, així com altre condició general o particular, entenent que la mera publicació de tals canvis al Web tindran els efectes de notificació. Per això es demana a l’USUARI que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al Web, abstenint-se de fer ús de la Web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

2. OBJECTE DEL WEB

Mitjançant el Web, el RESPONSABLE ofereix a l’USUARI la possibilitat d’accedir a la informació relacionada amb l’associació empresarial Cornellà Empresarial.

3. ACCES I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1.- L’Accés al Web te caràcter gratuït.

3.2.- Obligació de fer un ús correcte del Web i dels Serveis.

L’USUARI es compromet a utilitzar el WEB i els Serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal i de privacitat, les condicions establertes per l’ús de serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que puguin existir al Web, així com la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquests efectes, l’USUARI ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits per aquest Avís Legal i de privacitat, lesiu dels drets i interessos de tercers. També d’utilitzar-los de forma que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis els equips informàtics, o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del RESPONSABLE, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’internet (maquinari i programari).

El RESPONSABLE no controlen, la utilització, que els USUARIS fan del Web, dels Serveis i dels Continguts. Concretament el RESPONSABLE, no garanteix que els USUARIS utilitzin el WEB, els Serveis i els Continguts de conformitat amb aquest Avís Legal i de privacitat i, si escau, amb les condicions particular que hi són d’aplicació, encara que ho facin de forma diligent i prudent. El RESPONSABLE tampoc té l’obligació de verificar i, no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre sí mateixos a d’altres USUARIS.

3.3.- Exclusió de garanties i de responsabilitat per al funcionament del WEB i dels Serveis.

3.3.1.- Disponibilitat, continuïtat i utilitat.

Els RESPONSABLES no garanteixen la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Web i dels Serveis. Quan sigui possible, el RESPONSABLE advertirà prèviament de les interrupcions del funcionament del Web i els Serveis per a la realització d’alguna activitat en concret. Tampoc garanteixen la seva infal·libilitat i, en concret (tot i que no de manera exclusiva) que els USUARIS puguin utilitzar el WEB i els Serveis per accedir a les pàgines i els Serveis que en formen part.

El RESPONSABLE exclouen, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del WEB i dels Serveis, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris atribueixin al Web i als Serveis, a la no infal·libilitat del Web i els Serveis i, en particular (tot i que no de manera exclusiva) a les errades en l’accés a les diferents pàgines del Web del Responsable o aquells des de les quals es present els serveis.

3.3.2.- Privacitat i seguretat en la utilització del Web i els Serveis.

Sense perjudici del que es disposa en matèria de protecció de dades personals, el RESPONSABLE no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del WEB i els Serveis i, en articular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del WEB i el Serveis.

4. CONTINGUTS

4.1.- Obligació de fer un ús correcte dels Continguts.

L’usuari es compromet a utilitzar el Web i els continguts posats a la seva disposició, entenent per aquests (sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador): textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari (software), enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, Continguts) de conformitat amb la llei, aquest Avís legal i de privacitat, les condicions particulars de determinats serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Particularment, es compromet a abstenir-se de:

1.- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a no ser que tingui l’autorització del titular els corresponents drets o allò que resulti legalment permès.

2.- Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva dels drets dels RESPONSABLES o dels seus titulars, de les empremtes digitals o d’altres mitjans tècnics establerts per al seu coneixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i d’intentar obtenir, els Continguts utilitzant, per a aquesta finalitat mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat a aquests efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general dels que s’emprin habitualment a Internet amb aquesta finalitat, sempre que no suposin un ries de dany o inutilització del WEB dels serveis i/o dels Continguts.

4.2.- Llicències

Totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al Web son propietat del RESPONSABLE o de tercers. L’Ús o l’accés al Web i/o als serveis no atribueix a l’usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats. Així mateix, els Continguts son propietat intel·lectual del RESPONSABLE o de tercers. En virtut del que s’ha establerta en aquest Avís legal i de privacitat, no es poden considerar cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació que hi ha o hi pugui haver sobre aquest Continguts més enllà dels estrictament necessaris per a l’ús correcte del WEB i els Serveis.

4.3.- Exclusió de garanties i de Responsabilitat.

4.3.1 .- Qualitat

El RESPONSABLE no garanteixen l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts, ni en els serveis prestats a tercers a través del WEB, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

El RESPONSABLE exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus o altres elements en els Continguts, o en els serveis prestats a tercers, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels USUARIS.


4.3.2 Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.

El RESPONSABLE no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts ni dels serveis prestats a tercers a través del WEB.

El RESPONSABLE exclouen amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts i dels serveis prestats a tercers mitjançant el WEB.

4.3.3.-Exclusió de garanties i de responsabilitats per la informació, Continguts i serveis i allotjats fora del WEB.

El WEB posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (entre altres, enllaços, cibertires i botons) directoris i eines de cerca que permetin als Usuaris accedir a webs pertanyents i/o gestionats per cada un dels RESPONSABLE de forma independent o de TERCERS (d’ara endavant, Enllaços). La instal·lació d’aquests Enllaços, directoris i eines de cerca al Web té com a únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació, els Continguts i els serveis disponibles a Internet.

Els resultats d’eines de cerca són proporcionades directament per tercers i son conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics. Per aquest motiu, el RESPONSABLE no controlen ni poden controlar aquests resultats. En particular, no controlen que entre aquests apareguin llocs d’Internet amb Continguts que puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o a les bones costums o considerats inapropiats per altres motius. En el supòsit que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca hi ha activats o informacions il·lícites i estigui interessats a sol·licitar la supressió de l’enllaç, pot posar en marxa el procediment previst en aquest Avís legal i de privacitat.

El RESPONSABLE no ofereixen ni comercialitzen, per sí mateix ni per mitja de tercers, la informació, els Continguts i els serveis disponibles en els Enllaços. Tampoc no es controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant ha de ser molt prudent en la valoració i utilització de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

El RESPONSABLE no garanteix, ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin ser deguts al funcionament, la disponibilitat, l’accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats, ni el manteniment de la informació i serveis en els Enllaços esmentats. El RESPONSABLE tampoc es responsabilitza de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

5. PROTECCIÓ DE DADES

La visita al WEB no suposa que l’USUARI estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. Però en el cas que l’USUARI i es posi en contacte amb el RESPONSABLE mitjançant el correu electrònic, les dades seran utilitzades perquè el RESPONSABLE contacti amb l’USUARI per donar resposta a la seva consulta.

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL•LICIT

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del WEB i, en particular, de la violació de drets de la propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a cornellaempresarial@gmail.com

7. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions que l’Usuari vulgui transmetre als RESPONSABLES les podrà fer arribar per mitjà de correu electrònic a l’adreça següent: cornellaempresarial@gmail.com.

8. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

El RESPONSABLE podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en aquest Avís legal i de privacitat.

9. DURADA I FINALITZACIÓ

El RESPONSABLE està autoritzat per finalitzar o suspendre la prestació del servei del WEB i/o dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat pel que fa al tema en les condicions particulars corresponents. Quan això sigui raonablement possible, el RESPONSABLE advertirà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del servei del WEB i dels altres Serveis.